Под поимот реставративна и естетска стоматологија се подразбира стоматолошки третман за санација и реставрација на забите во поглед на функционалноста и естетиката. Има повеќе методи за реализација на тоа.