Оралната хирургија претставува специјалистички дел од стоматологијата и се занимава со хируршки интервенции и третмани во усната шуплина како хируршко вадење на заби, апикотомија, цистекотмија, френулектомија, синуслифт, аугментација на коска и меки ткива и многу други интервенции.